Watersportweg 24, 3138 HD, Vlaardingen +31628175184 info@marnixvansintaldegonde.nl

 

PRIVACYVERKLARING  

Marnix van Sint Aldegonde respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, van haar leden en in het bijzonder de rechten van bezoekers en leden met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers en leden hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

Scouting Nederland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geeft Scouting Nederland antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen. Het privacybeleid van Scouting Nederland beschrijft deze informatie en alle zaken omtrent privacy en persoonsgegevens binnen de vereniging.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): https://marnixvansintaldegonde.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Marnix van Sint Aldegonde, gevestigd te Broekpolderweg 249b, 3138HAVlaardingen, kvk-nummer: 
 3. Leden, Ouders en of andere actieve bezoekers van onze website (hierna “U”)
 4. Scouting Nederland (hierna ook “Scouting Nederland”)
 5. Scouting Marnix van Sint Aldegonde (hierna ook “Scouting Marnix van Sint Aldegonde”)

 Artikel 2 - Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 - De content van de website   

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 Artikel 4 - Het beheer van de website 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 
 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door De beheerder. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

De beheerder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Leeftijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Ziektekostenverzekering & Ziektekostenverzekering Maatschappij
 • Bankrekeningnummer & Toestemming Automatische Incasso
 • Toestemming Beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De beheerder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 18 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 7 – Vastlegging Persoonsgegeven en bijzonder gegevens 

Voor het lidmaatschap en de registratie bij scoutsonline heeft scouting een aantal persoonsgegevens nodig ingevuld door U. Dit inschrijfformulier is te vinden op onze website.
Deze informatie wordt nimmer zonder goedkeuring en een verwerkersovereenkomst-persoonsgegevens verstrekt aan externe partijen.
Intern wordt de inschrijving doorgegeven aan de Penningmeester, Gegevensbeheerder en speltak.
Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens vernietigd worden op de aangegeven locaties.

Beeldmateriaal

Tijdens opkomst en kamp kan er beeldmateriaal worden vastgelegd voor plaatsing op de website.
Hier wordt nadrukkelijk toestemming voor gevraagd op het inschrijfformulier.
Zonder uw toestemming als ouder wordt er geen gebruik gemaakt van beeldmateriaal waar u kind op is vastgelegd. Bij toestemming zal beeldmateriaal ten alle tijden worden gebruikt expliciet voor op de website of sociale media niet voor andere doeleinden.

VOG

Verklaring omtrent gedrag is noodzakelijk voor een rol binnen de organisatie als bestuurslid, leiding, ouder vertegenwoordigen of vertrouwenspersoon. De VOG wordt opgevraagd bij start van een functie, ingevoerd in SOL. De VOG wordt niet bewaard en blijft ten alle tijden van de desbetreffende aangevraagd en bewaart tot maximaal twee jaar na beëindigen lidmaatschap.

Gezondheidsformulier

Om een veilig en gezond weekend en of kamp te organiseren is het noodzakelijk om medische gegevens bij de leiding te bewaren alsmede noodzakelijke medicijnen. Deze medische gegevens zullen met de grootst mogelijke zorg  bij de (hoofd)leiding bewaard worden. Direct na het kamp zal het gezondheidsformulier worden vernietigd of teruggegeven worden aan de ouder.

Artikel 8 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 

 Artikel 9 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.  

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Voor het lidmaatschap en de registratie bij scoutsonline heeft scouting een aantal persoonsgegevens nodig ingevuld door de U. Dit inschrijfformulier is te vinden op onze website.
Deze informatie wordt nimmer zonder goedkeuring en een verwerkersovereenkomst-persoonsgegevens verstrekt aan externe partijen.
Intern wordt de inschrijving doorgegeven aan de Penningmeester, Gegevensbeheerder en speltak.
Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens vernietigd worden op de aangegeven locaties.

Intranet

Voor het bestuur en de groepsraad is een centrale opslagplek voor belangrijke documenten. Toegang is beveiligd en alleen toegankelijk met login gegevens. 

Email

De beheerder informeert u via Email over lopende zaken, stand van zaken groep en of andere informatie. Bij invullen inschrijfformulier stemt u toe toegevoegd te worden in de mailwisseling van speltakken en of groep.

Appgroep

De beheerder maakt elke speltak gebruik van een appgroep voor de vlotte communicatie. Als ouder kunt u ten alle tijden geen gebruik maken van de app groep door de uitnodiging niet te accepteren en of uit de app groep te stappen.

Artikel 10 - Commerciële aanbiedingen

De beheerder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marnix van Sint Aldegonde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 

Artikel 11 – Delen van Personeelsgegevens met derden

De beheerder deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met instanties die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De beheerder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De beheerder uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke
toestemming.

Artikel 12 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 13 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De beheerder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Marnix van Sint Aldegonde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 14 – Beveiliging Gegevens.

De beheerder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De beheerder heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Alle personen die namens De beheerder van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • De beheerder hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • De beheerder zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • De beheerder test en evalueert regelmatig onze maatregelen; 
 • De beheerder is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 • De beheerder verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS (voorheen SSL)). Dit kunt u zien aan het adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Artikel 15 - Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het gebruik te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  - Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

  - Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

- Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
  - Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 2. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 3. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
   

Artikel 16 - Beeldmateriaal en aangeboden producten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 18 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Tjeerd van Linschoten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., +31628175184.

 

There are many places. And there is Spinago Online Casino and it's the best.
Cookiebeleid